Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
26 czerwca, 2023 (Czytano: 233)

Absolutorium dla Burmistrza bez  głosów sprzeciwu!    

Poza  wizytą wojewody zasadnicza część sesji Rady Miejskiej poświęcona była analizie raportu o stanie gminy za rok 2022 oraz dyskusji nad udzieleniem votum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wiesława Skopa za rok 2022. Raport o stanie gminy został przekazany Państwu Radnym jeszcze w maju b.r. , był też zamieszczony z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy. Na połączonych komisjach problemowych Rady poddano go  pogłębionej analizie i ocenie.  Sprawnie prowadzący obrady przewodniczący Artur Czub udzielił głosu gospodarzowi gminy , który pominął tematykę wielkich inwestycji i pozyskania równie wielkich kwot dofinansowania rządowego i unijnego w 2022 roku, a skupił się na sprawach mniejszego kalibru , lecz równie ważnych dla lokalnej społeczności.

„ …nie będę przedstawiał Państwu Radnym i opinii publicznej spraw związanych ze strategią rozwoju inwestycyjnego gminy i realizowanych remontów. Ten temat przybliżaliśmy mieszkańcom gminy regularnie w ostatnim czasie. Odniosę się tylko do liczb. Rok 2022 , to czas inwestycji o wartości niemal 32 milionów złotych! Pozyskaliśmy w tym obszarze 24 mln. PLN wsparcia rządowego i unijnego, lecz z podatków lokalnych i dzięki przemyślanej strategi oraz bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską zabezpieczyliśmy wkład własny do inwestycji na poziomie niemal 8 milionów złotych!  Te działania decydują o rozwoju naszej ziemi. Jednak szczególnie pragnę podkreślić szereg zjawisk, których wartości nie sposób nie docenić. Po okresie pandemii i przykrego „zamknięcia” w 2022 roku odżyła sfera szeroko rozumianej działalności pozarządowej  ponad 20 KGW i stowarzyszeń , które są naszym sprawdzonym partnerem i naszą dumą na zewnątrz gminy. Udało się nam podjąć działania ograniczające wykluczenie komunikacyjne dzięki wsparciu rządowemu, unowocześniliśmy funkcjonowanie urzędu miasta i gminy, m.in.: uruchamiając usługę „profilu zaufanego”. Mimo wielkiego wysiłku inwestycyjno –  remontowego  Pani Skarbnik Dorota Adamczyk konsekwentnie zmniejszała zadłużenie inwestycyjne , szczególnie spłacając w większym zakresie kapitał! Tym samym uciekaliśmy przed narastającymi kosztami kredytu w dobie szalejącej inflacji” – wyliczał gospodarz gminy.

Taka polityka stwarza szanse rozwojowe kolejnej kadencji samorządu, szczególnie w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych na lata 20024 – 2028. Do wyborów samorządowych planowanych na wiosnę 2024 roku obecne zadłużenie gminy  w granicach  12.75 %  spadnie bowiem poniżej 10 %.  Dla porównania warto zaznaczyć przy tym , że w roku 2010 , roku  wielkich inwestycji /zakończenie budowy ECB, siedziby urzędu gminy, hali sportowej w Ratajach Słupskich,  budowy kanalizacji w zachodniej części gminy itd./, to zadłużenie na wkład własny sięgało ….46 % ! Podkreślono także przewidywalność polityki podatkowej i opłat ze strony samorządu – nawet w tak trudnych czasach jak ostatnie 2 lata. Gmina Pacanów ma jedne z najniższych lub najniższe obciążenia w porównaniu do samorządów ościennych powiatów.

Nic więc dziwnego, że dyskusja nad votum zaufania  i absolutorium  dla burmistrza W. Skopa nie trwała zbyt długo. Nawet znany z dociekliwości i opozycyjnego stosunku do gospodarza gminy radny  Marcin Patyna  stwierdził, że „fakty mówią same za siebie…” Aczkolwiek zaznaczył, że w raporcie o stanie gminy powinny się znaleźć także te słabsze strony, nie tylko wymienione w protokole kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Uważa za nie m.in.: brak  przyłączy wodociągowych do kilku posesji w Słupi, położonych z dala od centrum miejscowości, czy niektórych dróg dojazdowych do tych domów, bądź pól uprawnych.

Burmistrz odpowiedział, że nowych nawierzchni asfaltowych wykonano w 2022 roku ponad 10 kilometrów, także w tym roku podłączono 5 domostw w przysiółku oddalonym od miejscowości Kwasów o 2 kilometry, co kosztowało budżet gminy ponad 120 tysięcy złotych i świadczy o tym ,że samorząd i on osobiście nie lekceważą takich sytuacji. Pozytywnie ocenił politykę szybkiego spłacania zadłużenia także radny lewicowy Michał Kumoń – znany z analitycznego podchodzenia do działań burmistrza i Rady Miejskiej.

Wobec faktu, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pozytywnie oceniły politykę finansową  i realizację budżetu za 2022 , kluczowe dla tej sesji głosowania przebiegły bez niespodzianek. Votum zaufania od 13 radnych obecnych na sali otrzymał burmistrz przy jednym głosie przeciwnym  / radny Marcin Patyna / i wstrzymującym się/ radny Michał Kumoń / . Natomiast absolutorium za rok 2022  już bez głosów przeciwnych / przy dwóch wstrzymujących się w/w samorządowców /.

Burmistrz , dla którego było to już 16 absolutorium na „tak” podziękował za uznanie i wsparcie: „ bez bardzo dobrej współpracy z Rada Miejską , bez ciężkiej pracy Pani Skarbnik i wielu pracowników urzędu nie byłoby takich wyników. To ja Wam wszystkim dziękuję!” – zareagował gospodarz gminy.

W kolejnej części Radni przyjęli szereg uchwał:

1.Uchwała w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2023 – 2030.
2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
3.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania.
4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
5.Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacanów.
6.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. dotyczącej wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
8.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/311/2022, z dnia 30.12.2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/158/20 z dnia 2.12.2020 r. dotyczącej wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów.
9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pacanów.

Serwis informacyjny UMiG Pacanów

zdjęcia R. Gwóźdź

Dostępny samorząd