Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.
7 maja, 2024 (Czytano: 642)

I Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie

W dniu 6 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w  Pacanowie zwołana przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II.

Prowadzenie obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej przejął radny senior – Jan Nowicki, który powitał obecnych na sesji radnych, burmistrza miasta i gminy, Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, sekretarza i skarbnik miasta i gminy, radcę prawnego, kierowników jednostek podległych radzie miejskiej, sołtysów.  

Następnie poprosił Panią Barbarę Bednarz – Przewodniczącą MKW o wręczenie nowo wybranym radnym oraz nowo wybranemu burmistrzowi miasta i gminy zaświadczenia o wyborze. Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze radni złożyli ślubowanie. Radny senior stwierdził qworum do podejmowania uchwał. Zapoznał z zaproponowanym przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II porządkiem obrad i zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie. Wybrano 3 osobową komisję skrutacyjną. Zapoznano się i przyjęto regulamin głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego RM i wiceprzewodniczących RM. Na przewodniczącego rady zgłoszono 2 kandydatury:  Artura Czuba i Roberta Gwoździa. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej w  Pacanowie został wybrany – większością głosów /12 gł. za/ – Artur Czub. Radny Senior pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu wyboru i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.  Nowo wybrany przewodniczący podziękował za wybór i przystąpił do kontynuowania porządku obrad.

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących RM. Na wiceprzewodniczących RM zgłoszono  3 kandydatury, tj. Jana Nowickiego, Mirosława Matuszewskiego  i Henrykę Komasara. W wyniku głosowania tajnego większością głosów wiceprzewodniczącymi RM w  Pacanowie zostali wybrani:  J. Nowicki – 9 gł. za, M. Matuszewski – 15 gł. za. Po wyborze prezydium rady, nowo wybrany  Burmistrz Miasta i  Gminy Pacanów Krzysztof  Eliasz  złożył ślubowanie.

Na wstępie burmistrz K. Eliasz pogratulował wszystkim wyboru na określone funkcje. Zaznaczył, że zaufanie, jakim został obdarzony jest dla niego dużym wyzwaniem i zobowiązaniem do owocnej pracy. Poprosił radnych o dobrą współpracę, o merytoryczne dyskusje i szukanie konsensusu pomimo nieuniknionej różnicy zdań, ponieważ stoimy w obliczu nowych wyzwań i stawianych oczekiwań. Zaznaczył, że za każdą mądrą decyzją, udaną inwestycją  i rozwiązanym problemem stoją ludzie – ludzie na różnych szczeblach. To nigdy nie jest zasługa jednej osoby. Stwierdził, że obecnie przed nim i radą miejską rozpoczyna się czas często trudnej, ale ważnej pracy, by pod koniec kadencji móc wspólnie zbierać jej plony. Zaznaczył, że z obietnic i naszego zaangażowania wszyscy będziemy rozliczeni przez społeczeństwo.  

Na koniec przewodniczący A. Czub pogratulował wszystkim wyboru i życzył dobrej współpracy, dziękując  za udział w obradach.

Serwis informacyjny i zdjęcia UMiG

Dostępny samorząd