Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 28 lutego.
26 października, 2023 (Czytano: 409)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rataje Słupskie

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256 o pow. 0,26 ha w obrębie 0017 Rataje Słupskie, gm. Pacanów, stanowiącej własność  Gminy Pacanów,  KW KI1B/00056270/7.

a)Cena wywoławcza: 54 500,00 ( pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), podlega zwolnieniu z podatku Vat na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.);
b)Wadium:  5 450,00 zł (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
c)Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 256 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 256 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły,  kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych – narodowe zasoby dla przyszłości, system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk, kompleksy gruntów rolnych chronionych
d)Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Rataje Słupskie, obręb 0017, działka o regularnych granicach, kształt zbliżony do prostokąta, teren o płaskim ukształtowaniu. W części południowo- wschodniej, przylegającej do drogi, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (wybudowanym w 1946 r., w złym stanie technicznym), a jej pozostała część stanowi użytek rolny. W części zabudowanej jest porośnięta samosiewami drzew i krzewów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa-0,23ha, B-0,03 ha.
e)Termin i miejsce przetargu: 29 listopad 2023 r., godz. 900, Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, Sala konferencyjna, piętro II


Warunki udziału w przetargach:
1.W płacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu (należy podać: dokładne dane wpłacającego(ych), nr działki, obręb), w terminie do dnia 23 listopad 2023 r. na rachunek Gminy Pacanów nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020, prowadzony przez NBS Solec- Zdrój. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 23 listopad 2023 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy.
2.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub poświadczone notarialnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na wspólność ustawową i składanie oświadczeń związanych z przetargiem.
3.Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
4.Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy Pacanów nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, nie później niż do dnia zawarcia umowy  przenoszącej własność.
7.Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
8.O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej lub niedostarczenie dokumentów potwierdzających status rolnika indywidualnego we wskazanym powyżej terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
9.Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
10.W przypadku wystąpienia na nieruchomościach objętych przetargami urządzeń i sieci podziemnej infrastruktury technicznej, nieujawnionych na istniejących mapach i w dokumentach, nie stanowią one wady nieruchomości, a Gmina Pacanów nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
11.Usunięcie ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
12.Uczestnicy przetargów zobowiązani są przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, treścią ogłoszenia
o przetargach,  jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
13.Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
14.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
15.Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 205, telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy Urzędu.
16.Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, tablicach ogłoszeń w miejscowości Rataje Słupskie oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów: pacanow.pl, bip.pacanow.pl.

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40,ze zm.),ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6.Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9.Państwa dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/mgr Wiesław Skop

Dostępny samorząd