Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
1 września, 2023 (Czytano: 95)

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje, że do 15 września 2023 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.       

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Przyznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem przynajmniej jednej  z ww przesłanek w rodzinie ucznia:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Wniosek wraz z stosownymi zaświadczeniami/oświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2023 r. należy składać  w budynku  Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, pok.110. piętro I, 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie, takich jak:

-faktury VAT

-imienne rachunki

-imienne bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

-dowody wpłaty

-wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, itp. na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę      z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia

Informację na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu UMiG Pacanów: 41/ 376 54 03  

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie o realizacji obowiązku nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych, wydane przez dyrektora szkoły;

-zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto);

-Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości netto ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.

-W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.

-zaświadczenie o łącznej kwocie świadczeń otrzymanych z MGOPS;

-w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł);

-Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za III kwartał lipiec-wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego.

-w przypadku emerytów i osób pobierających rentę – odcinek z pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury (za sierpień); 

-postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy  opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;

-pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia  oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.;

-w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne        i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

-należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. zasady ogólne);

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkich ubiegających o przyznanie stypendium szkolnego prosi się o składanie kompletnych wniosków.

Dostępny samorząd