Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 17 czerwca.
15 września, 2023 (Czytano: 342)

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1.Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 256, obręb 0017 Rataje Słupskie stanowiąca własność  Gminy Pacanów, KW nr KI1B/00056270/7.
2.Powierzchnia nieruchomości – 0,26 ha, RIVa-0,23ha, B-0,03 ha.
3.Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Rataje Słupskie, obręb 0017, działka o regularnych granicach, kształt zbliżony do prostokąta, teren o płaskim ukształtowaniu. W części południowo- wschodniej, przylegającej do drogi, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (wybudowanym w 1946 r., w złym stanie technicznym), a jej pozostała część stanowi użytek rolny. W części zabudowanej jest porośnięta samosiewami drzew i krzewów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
4.Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 256 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 256 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły,  kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych – narodowe zasoby dla przyszłości, system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk, kompleksy gruntów rolnych chronionych,
5.Cena nieruchomości- 54 500,00 zł, ZW.
6.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 15 września 2023 r. i złoży oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 15 wrzesień 2023 r., przez okres 21 dni.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Rataje Słupskie, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25.

Dostępny samorząd