Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
14 czerwca, 2024 (Czytano: 148)

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10.00

Pacanów, 2024.06.12.
Znak: OSO.0002.05.2024

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 25, ust. 4 Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 27 czerwca 2024 r. Sesję Rady Miejskiej w Pacanowie. Rozpoczęcie obrad przewidziane jest o godz. 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2023 r.
-debata,
-podjęcie uchwały o wotum zaufania dla burmistrza.
8.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2023 r.
-dyskusja
-podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2023 r.
9.Wniosek komisji rewizyjnej dot. absolutorium dla burmistrza miasta i gminy z tytułu realizacji budżetu gminy w 2023 r.
-przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium dla burmistrza miasta i gminy za 2023 r.
-dyskusja.
10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2023 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
11.Rozpatrzenie i przyjęcie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gm. Pacanów za 2023 r.
12.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2024-2030,
b)zmian w budżecie gminy na 2024r.
c)zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 RM w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 – 2024.
d)zmiany uchwały nr LXVI/372/23 RM w Pacanowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gm. Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki za korzystanie z nich.
e)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
f)szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13.Sprawy różne i wolne wnioski.
14.Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Dostępny samorząd