Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pacanow.pl

Urząd Miasta i Gminy Pacanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-05-21.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-21.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-27.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Ratusznik, admin@pacanow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413765403 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Pacanów

ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Do budynku prowadzi wejście od ul. Rynek. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda ułatwiająca poruszanie się pomiędzy piętrami dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://pacanow.pl/pl/zalatw-sprawe/informacja-dla-osob-nieslyszacych/
  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.pacanow.pl/page.php?id=855
  • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://pacanow.pl/pl/zalatw-sprawe/informacja-dla-osob-nieslyszacych/
Czytano: 703

Dostępny samorząd